Navigace

Obsah

Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2015 – 2018


Rozvojový strategický dokument obce Lichnov

Obsah

1. Základní údaje o obci Lichnov 3

1.1. Historie obce 3

2. Současnost obce 4

2.1. Poloha obce 4

2.2. Infrastruktura 4

2.3. Památky, významná místa, cestovní ruch 4

2.4. Demografické poměry 5

3. SWOT analýza 6

4. Prioritní oblasti, cíle, opatření 7

4.1. Prioritní oblast 1: infrastruktura 7

4.2. Prioritní oblast 2: předškolní a základní školství 8

4.3. Prioritní oblast 3: kvalita života, sport, kultura, volný čas 8

5. Rozpočet 10


 

Tento strategický dokument vychází z Rozvojového strategického dokumentu obce Lichnov na roky 2014-2017, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2013 usnesením č. 12/18.

 

1. Základní údaje o obci Lichnov

Název: Obec Lichnov

Adresa: Lichnov 90, 742 75 Lichnov

IČO: 00298115, DIČ: CZ00298115

Zastupitelstvo obce 15 členů, Rada obce 5 členů

Zřízen finanční a kontrolní výbor.

Zřízeny Komise finanční, Komise kultury a sportu, Komise OVP a přestupková, Komise pro rozvoj a estetizaci obce, Sbor pro občanské záležitosti

Statutární zástupce od listopadu 2014: Zdeňka Švrčková – starosta

Telefon: 556 855 017, e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz, www stránky: www.lichnov.cz

ZUJ: 599603

Katastrální výměra: 12,1 km2

Počet obyvatel k 31.12.2014: 1550

Občanská vybavenost obce:

Základní a mateřská škola, pošta, zdravotnické zařízení, obchod potravin a smíšeného zboží, vlastní sportovní areál, vodovod, kanalizace, plynofikace, internet, kabelová televize, knihovna


 

1.1. Historie obce

Lichnov vznikl koncem 13. století jako typicky kolonizační ves lánového typu. Zakládací listina fojta Heřmana (údajně z roku 1293) se nedochovala a musíme vycházet z výsadní listiny fojta Pavla Kyče z roku 1539, která se na ni odvolává. Dle této listiny vydal původní privilegium fojtu Heřmanovi hrabě Jindřich z Příbora, jehož působnost na šostýnském panství a po smrti jeho otce Franka i na hukvaldském panství je doložena léty 1277 až 1307.

 Z výsadní listiny fojta Pavla Kyče z roku 1539 vyplývá, že obec vznikla na polomu od potoka Lubiny až po „hranice vernyřovské“ a měla 70 lánů. Uvedená listina poskytovala fojtovi dva lány půdy a nadto možnost mít „svobodný mlýn moučný o dvou kolech, a když toho bude potřeba, může míti kováře, pekaře, řezníka, ševce, a ze soudů třetí peníz a vrchnosti dva“.

Úlevy, které poskytovala vrchnost fojtovi, se pochopitelně nevztahovaly na ostatní obyvatele obce. Ti byli povinni na kopřivnickém dvoře „konat roboty pěšky i koňmi a vše, co bylo třeba“. Orali, seli, vyváželi hnůj, sváželi z polí a sekli louky. K práci museli používat své pluhy.

 Ani revoluční změny v roce 1848 a dalších letech nepřinesly obyvatelům očekávanou úlevu. Byly sice zrušeny robotní povinnosti, ale půdu, na které pracovali, museli od vrchnosti odkoupit. Při opakujících se letech neúrody se chudší obyvatelé zadlužili, nestačili splácet, a proto prodávali půdu bohatším vlastníkům a stávali se z nich domkaři nebo si hledali obživu mimo zemědělství. Na přelomu 19. a 20. století se obec začíná měnit z čistě zemědělské vesnice na vesnici sociálně diferencovanou.

Po osamostatnění Československa a návratu vojáků z front a legií dochází k postupnému rozvoji. Ten je zbrzděn nástupem nacizmu. 23. září 1938 je vyhlášena mobilizace ( z Lichnova nastoupilo 126 záložníků ) a 30. září bylo odevzdáno Československé vládě rozhodnutí o vydání Sudet Němcům. 11. října 1938 vstoupila německá vojska do Lichnova. Půl obce bylo v Sudetech a půl v Československu. Osvobození Lichnova proběhlo 6. května 1945 Rudou armádou.

Období po II. světové válce je charakterizováno budovatelským nadšením, jako první je postaven Hasičský dům. Kvůli plánované vodní nádrži, kdy celá dolní část obce měla být zatopena dochází k úbytku občanů. Naopak s otevřením dolů ve Frenštátě pod Radhoštěm a s plánovanou výstavbou bytů pro horníky mělo dojít k nárustu obyvatel na 2500. Ani jeden projekt se nerealizoval.


 

2. Současnost obce

 

2.1. Poloha obce

Obec Lichnov, obklopená věncem kopců a strání, se rozprostírá v malebném údolí Lichnovského potoka (někdy také zvaného „Javornička“ podle jeho prameniště na svazích Velkého Javorníka), který se vlévá na severním okraji obce do řeky Lubiny. V jižní části katastru obce se nacházejí osady Horečky a Daremní, v západní části osady Zadky a Kúty.

Katastr obce sousedí na severu s Kopřivnicí a Vlčovicemi, na východě s  Tichou a Frenštátem pod Radhoštěm, na jihu s Bordovicemi a na západě s Veřovicemi, Ženklavou a Štramberkem.

Část obce ( Horečky a Daremní ) je součástí velkoplošně chráněného území – CHKO Beskydy. Převážná část katastru je součástí přírodního parku Podbeskydí.

Nadmořská výška: 359 m n.m.

Výměra zemědělské půdy: 756 ha

2.2.Infrastruktura

Obcí prochází páteřní komunikace III/4865. Kolem komunikace je z části vybudován souvislý chodník. Katastrem obce prochází silnice I/58, která je významným dopravním tahem Moravskoslezského kraje. Další významnou silnicí je silnice II/483, která obec spojuje s Novým Jičínem. V obci se nacházejí místní komunikace v délce cca 15 km, většinou s asfaltovým povrchem. Mezi významné místní komunikace lze zařadit komunikaci mezi Štramberkem a Lichnovem, která je využívána jako dopravně příznivější spojení se Štramberkem a Kopřivnicí.

Železnice.

Katastrem obce prochází jednokolejná železniční trať. Tato trať má pro obec malý význam z důvodu absence zastávky.

Vodovod.

Obec Lichnov je zásobována pitnou vodou z několika zdrojů. Převážná část obce je zásobována pitnou vodou z přivaděče Nová Ves – Čeladná – Červený kámen, na který je napojen místní vodovod ve správě SmVaK. Dalším významným vodovodem je obecní Pračkový vodovod, který zásobuje zhruba 100 nemovitostí. Občané u Bordovic jsou zásobovani vodou z vodovodu Bordovice. Část občanů využívá k zásobení vodou své studny.

Kanalizace.

Do roku 2011 měla obec jednotnou kanalizaci se zaústěním stok do místního toku. Od listopadu 2011 je v obci vybudována a zprovozněna nová kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na novou čistírnu je napojena i obec Bordovice.

Zásobování teplem.

V devadesátých letech minulého století byla obec Lichnov plynofikována napojením na vysokotlaký plynovod Štramberk – Frenštát pod Radhoštěm. Část obyvatelstva využívá k topení pevná paliva nebo el.energii.

Telekomunikace a radiokomunikace

Telefonické a datové služby jsou v obci poskytovány operátory, kteří mají platnou licenci na území ČR. Televizní, rozhlasové vysílání a internetové služby jsou v obci šířeny i prostřednictvím kabelové televize, která je v obci zavedena a je částečně v majetku obce a částečně v majetku poskytovatele služeb.

Komunální odpad.

Směsný komunální odpad je z Lichnova odvážen na skládku odpadů ASOMPO, Životice u Nového Jičína. V obci jsou na určených místech kontejnery na tříděný odpad a sběrná místa odpadu určeného na zpětný odběr ( elektrozařízení, tonery…). Nebezpečný a velkoobjemový odpad je z obce odvážen pravidelným mobilním svozem.

2.3. Památky, významná místa, cestovní ruch.

V seznamu kulturních památek jsou zapsány kostel sv. Petra a Pavla z roku 1794 a sloup se sochou P. Marie z roku 1771 pod Oklukem. V kostele sv. Petra a Pavla je hlavní dřevěný oltář z roku 1665, který je také chráněnou památkou. Kostel byl v roce 2012 vymalován a byla opravena venkovní fasáda. Dalšími památkami místního významu jsou kříže a socha sv. Isidora v krajině, která byla rekonstruována v roce 2015. Mezi památky je možno zahrnout i některé staré domy a hřbitov. I když leží obec Lichnov v blízkosti Beskyd, nepatří rekreace a cestovní ruch k prioritám obce. V obci se nachází jen několik ubytovacích lůžek v soukromých nemovitostech. Jako významný prvek cestovního ruchu je možno považovat Muzeum obce a vystěhovalectví do Ameriky, kde se návštěvníci seznámí s historií obce, rodokmeny významných rodin a zmapováním osudů vystěhovalců do Ameriky nejen z Lichnova, ale i ze širokého okolí. Hledat své předky zde často přijíždějí potomci vystěhovalců z USA.

2.4. Demografické poměry

Obec Lichnov se nachází ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Počet obyvatel se postupně zvyšuje. Obec má další potenciál ke zvyšování počtu obyvatel. Má zpracovaný územní plán, kde jsou určeny pozemky pro další výstavbu rodinných domů. Taktéž je v obci dostatek neobydlených nemovitostí, které jsou nabízeny k prodeji.

Občanská vybavenost

V obci jsou vybudovány tyto objekty a infrastruktura, které slouží široké veřejnosti:

Obecní úřad s poštou, základní a mateřská škola, kulturní dům s hostincem, zdravotnické zařízení, moštárna, hasičský dům, kostel sv. Petra a Pavla, hřbitov, víceúčelové sportovní hřiště,kuželna, fotbalové hřiště, vodovodní řád SmVaK ,obecní pračkový vodovod, plynofikace, kanalizace s ČOV, kabelová televize a internet.

Život v obci

V obci působí tyto spolky a občanská sdružení:

Hasiči, Myslivci, Jednota Orel, Zahrádkáři, Včelaři, Oddíl kopané, Motoveterán klub, Tojstoráci, Svazarm, Klub důchodců.

Obec pořádá ve spolupráci se spolky a občany tyto akce:

Lampionový průvod k uctění památky osvobození,

Den obce,

Gulášové slavnosti,

Pochod okolo Lichnova,

Rozsvěcování vánočního stromu,

Dětský maškarní ples,

Cyklistické závody,

Koncerty dechové hudby Javořinka

Mistrovství v sečení kosou

.Další společenské, kulturní a sportovní akce pořádají jednotlivé spolky, kdy se jedná například o:

Pálení metel – hasiči,

Kácení máje – myslivci,

Střelba ze vzduchovky – Svazarm,

Tojoslavy – Tojstoráci,

Fotbalová utkání – oddíl kopané,

Mikulášská nadílka – Jednota Orel,

Orel tenis Cup – Jednota Orel,

Kuželkářská liga – Jednota Orel,

Sraz historických vozidel – motoveteráni,

Poznávací zájezdy a návštěvy kulturních zařízení – Klub důchodců,

další akce, např. plesy, výstavy, divadla


 

 

3. SWOT analýza

Silné stránky

- obec leží v klidné části Podbeskydí

- základní a mateřská škola

- zdravotnické zařízení

- občanská vybavenost

- obchody se základním zbožím

- pohostinství

- autobusová dostupnost

- připojení k televizi a k internetu

- nakládání s komunálním odpadem

- blízkost měst s významnými zaměstnavateli

- spolková činnost

- sportovní zařízení pro všestranné využítí

 

Slabé stránky

- energeticky náročné budovy

- chybějící chodníky podél komunikací

- zhoršující se stav místních komunikací

- malá podnikatelská aktivita v obci

- zastaralé veřejné osvětlení

- zastaralé potrubí v části Pračkového vodovodu


Příležitosti

- dobudování chodníků

- zateplení a zabezpečení vytápění Muzea přistěhovalectví ( modernizace prostor, víceúčelovost)

- modernizace vybavení školy

- opravy místních a účelových komunikací

- rozšíření kanalizace, rekonstrukce stávajícího pračkového vodovodu

- rozšíření služeb v nakládání s komunálními odpady

- podpora spolkového života

- podpora dětí a seniorů

- podpora výstavby nových rodinných domů a znovuobydlení prázdných domů

- spolupráce s městy a obcemi mikroregionu Frenštátsko

- spolupráce s městy a obcemi MAS Lašsko


Hrozby

- nepřiměřené zadlužení obce

- vrácení čerpáných dotačních prostředků (za porušení podmínek projektů)

- nárůst kriminality

- riziko zvýžení nezaměstnanosti

- stárnutí populace

- konflikty související s životem mladistvých


 

 

4. Prioritní oblasti, cíle, opatření

4.1. Prioritní oblast 1: Infrastruktura

1.1. Cíl: Zlepšení stavu technické infrastruktury

1.1.1. Opatření: Zlepšení dopravní infrastruktury

1.1.1.1. Aktivita: Opravy místních komunikací

U místních komunikací MK tř. III provádět opravy podle důležitosti komunikace, stavu povrchu. Prioritně provádět opravy komunikací, jejichž povrch není krytý asfaltobetonem (většinou komunikace v okrajových lokalitách obce a v místních částech) Seznam komunikací a jejich popis je uveden v Pasportu místních komunikací obce Lichnov. Postupně provádět opravy MK s asfaltobetonovým povrchem, zasažených uložením sítí (kanalizace, plyn, kabelové rozvody).

V souvislosti s touto činností učinit právní kroky k převedení vlastnického práva k pozemkům pod komunikacemi na obec Lichnov, zejména v okrajových částech obce.

Předpokládaný rozpočet: každoročně 500 000,-Kč až 600 000,- Kč, hrazeno z vlastních zdrojů, hledat možnosti dotací.

1.1.1.2. Aktivita: Výstavba místních komunikací

Podél páteřní komunikace III/4865 chybí dobudovat chodník v délce cca 1400 m. Jedná se o část chodníku od č.p. 166 až po křižovatku Na Okluku ( 300 m ) a zbývající úsek ( 1100 m ) je od zastávky Zemanův most po katastrální hranici Bordovic.

Ke zvýšení bezpečnosti chodců ( zvláště dětí ) je nutné vybudovat chodníkové těleso s přemostěním Lichnovského potoka od prodejny Jednoty k Mateřské školce ( délka 290 m ). Za tímto účelem je realizován projekt „Chodníkové těleso k mateřské škole, včetně lávky přes vodní tok.“

Předpokládaný rozpočet: 2 000,-Kč až 3 000,-Kč za běžný metr, realizace postupně od roku 2015 dle finančních možností a vypsání dotačních titulů.

1.1.1.3. Aktivita: Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech.

Vybudování nových (Okluk, Zemanův most) a rekonstrukce stávajících přechodů (posunutí, nasvětlení) pro chodce podle platných zákonů a norem povede ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Ve středu obce instalovat dopravně bezpečnostní zařízení RSA - chytrý semafor. Semafor působí jako preventivní opatření, které chrání před důsledky tragických nehod, když prostřednictvím instalovaného radaru vždy rozsvítí červenou v případě, že přijíždějící vozidlo nejede povolenou rychlostí.

Předpokládaný rozpočet: 350 000,- Kč, postupná realizace od roku 2015, část přechodů řešit současně s výstavbou chodníků.

1.1.2. Opatření: Zlepšení vodovodní a kanalizační infrastruktury.

1.1.2.1. Aktivita: Zlepšení jakosti vody v obecním vodovodu.

Část potrubí ( 1100 m ) obecního vodovodu (pračkového) je ještě původní. Jedná se o litinu, která však už uvolňuje větší množství železa do vody a zhoršuje kvalitativní požadavky na pitnou vodu. Je proto nutno nahradit stávající potrubí z litiny materiálem PVC nebo provést ochranné ošetření stěn litinového potrubí tak aby nedocházelo k usazování usazenin a uvolňování železa.

Předpokládaný rozpočet: 2500,-Kč až 3500,-Kč za běžný metr, realizace postupně dle finančních možností, část ( 200 m ) realizovat v roce 2016, prostředky vlastní.

1.1.2.2. Aktivita: Rozšíření kanalizace.

V roce 2011 byla vybudována zcela nová splašková kanalizace a ČOV. Do projektu však nebyly zahrnuty všechny nemovitosti, když nebyly v dosahu hlavního řádu. Zejména se jedná o lokalitu Ráj (10 domů), kde občané mají septiky nebo domácí ČOV. Došlo by k vybudování páteřních stok s odbočkami po hranice soukromých pozemků.

Předpokládaný rozpočet: 1000,-Kč za běžný metr, realizace v roce 2017, prostředky vlastní a využití dotace.

1.1.3. Opatření: Revitalizace veřejného osvětlení.

1.1.3.1. Aktivita: Zlepšení el. náročnosti veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení je v obci složeno z několika druhů svítidel. Od modernějších až po zastaralé svítidla, která jsou ve většině. Při revitalizaci osvětlení by zastaralá svítidla byla nahrazena moderními s nižšími energetickými nároky. V místech kde el.vedení ke svítidlům je složeno z neizolovaných vodičů, by byly tyto vodiče nahrazeny kabely.

Předpokládaný rozpočet: 2 000 000,- Kč, realizace 2016-2017, prostředky vlastní a dotační. V roce 2015 dovybavit málo osvětlené plochy.

1.1.4. Opatření: Zlepšení nakládání s odpady.

1.1.4.1. Aktivita: Rozšíření sběru separovaného odpadu.

Separovaný odpad se třídí v domácnostech a shromažďuje v kontejnerech příslušné barvy, pro plasty je zaveden pytlový sběr. Přesto však chybí třídění kovových obalů a tetrapaků. K tomuto účelu chceme použít přebytečné kontejnery EKO-KOMu. Ty kontejnery se musí od firmy EKO-KOM odkoupit a přebarvit na příslušnou barvu.

Předpokládaný rozpočet: 70 000,- Kč, realizace 2015, prostředky vlastní.

1.1.4.2. Aktivita: Výstavba alternativního zdroje energií

Obec Lichnov se nachází v lokalitě s příznivými povětrnostními podmínkami pro využití větrné elektrárny. Výroba a dodávka elektrické energie do distribuční sítě by přinesla další příjmy pro obec Lichnov, ze kterých by mohla financovat výdaje, které zatěžují rodinné rozpočty občanů Lichnova.

Předpokládaný rozpočet 1.500 000,- Kč, realizace 2017-2018, prostředky dotační a vlastní.

4.2. Priorita oblast 2: Předškolní a základní školství.

2.1. Cíl: Zvýšení počtu žáků ve škole a snížení nákladů na energie.

2.1.1.1. Aktivita: Výměna podlahových krytin v učebnách.

V učebnách se nacházejí původní podlahové krytiny (linoleum), které jsou již popraskány a tím dochází k horšímu čištění a hromadění bakterií v těchto spárách. Tyto podlahy budou postupně vyměněny.

Předpokládaný rozpočet: 400 000,- Kč, realizace v letech 2015 – 2017, prostředky vlastní.

2.1.1.2. Aktivita: Rozšíření kapacity MŠ.

Kapacita MŠ Lichnov je hraničně naplněná. Vzhledem k plánované rozsáhlé stavební činnosti v lokalitě Z22 a průběžné výstavbě v dalších lokalitách jakož i přírůstek mladých rodin je nutné rozšířit kapacitu MŠ. Tohoto cíle by mělo být dosaženo za použití dotačních prostředků. Způsob rozšíření by měl spočívat v rozšíření stávající budovy.

Předpokládaný rozpočet: 5 000 000,- Kč, realizace 2016-2018, prostředky z dotace a vlastní (úvěr).

4.3. Prioritní oblast 3: Kvalita života, sport, kultura, volný čas.

3.1. Cíl: Zlepšení podmínek pro společenský, kulturní a sportovní život obyvatel.

3.1.1. Opatření: Zachování poštovních služeb v obci a zajištění možnosti hotovostních výběrů prostřednictvím bankomatu

3.1.1.1. Aktivita: Zachování poštovních služeb v obci a zajištění možnosti hotovostních výběrů prostřednictvím bankomatu.

Poštovní úřad v obci využívají alespoň jednou v roce všichni. Podle vyjádření vedení pošty a podle zákona bude dojezdní vzdálenost k nejbližší poště 10 km. Pokud by se zrušila pošta v Lichnově tak nejbližší je ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dojíždět na poštu do Frenštátu, zvláště pro starší spoluobčany, je obtížné. Navrhované řešení při případném rušení pošty je podpora České pošty a.s. (např. formou odpuštění nájmu) nebo převzetí služeb formou frančízy pod Obecní úřad.

Vyjednat s bankovním ústavem zřízení bankomatu umožňujícího občanům výběr hotovosti ve kterou koliv dobu.

3.1.2. Opatření: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity.

3.1.2.1. Aktivita: Rekonstrukce sauny na fotbalovém hřišti.

Sauna na fotbalové hřišti byla vybudována na konci 60. let minulého století spolu s přístavbou kabin. Její dnešní podoba již nevyhovuje modernímu trendu saunování. Její rekonstrukce by spočívala ve výměně technologie a úpravu povrchů a to tak, aby se zvýšil zájem o saunování nejen mezi občany Lichnova, ale tak aby ji využívala základní škola.

Předpokládaný rozpočet: 200 000,- Kč, realizace 2016-2017, prostředky vlastní.

3.1.2.2. Aktivita: Oprava střechy budovy na fotbalovém hřišti.

Z důvodu zatékaní střechy budovy na fotbalovém hřišti je nutná její oprava.

Předpokládaný rozpočet: 250 000,- Kč, realizace 2015 – 2017, prostředky vlastní.

3.1.2.3. Aktivita: Rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti.

Již v předchozích letech započali členové FC svépomocně rekonstrukci tribuny na fotbalovém hřišti. Na přelomu roků 2014-2015 byla realizována obnova laviček umístěných na této tribuně. Vzhledem k stávajícímu stavu zbylé části tribuny je nutné revitalizovat její druhou polovinu.

Předpokládaný rozpočet: 90 000,- Kč, realizace 2016 – 2017, prostředky vlastní a svépomocně členy FC.

3.1.3. Opatření: Obnova drobných památek na území Lichnova.

3.1.3.1. Aktivita: Oprava sochy Panny Marie na Okluku.

Tato socha, zapsána v seznamu kulturních památek, stojí vedle silnice I. třídy a je v majetku ŘSD a fyzické osoby. Jednáme o převod do majetku obce. Socha je poškozena povětrnostními vlivy a vandalizmem. V případě souhlasu památkářů je možné sochu přestěhovat na nové důstojnější místo.

Předpokládaný rozpočet: 100 000,- Kč, realizace 2016, prostředky – z ministerstva kultury.

3.1.4. Opatření: Rozvoj Kultury

3.1.4.1. Aktivita: Energetické úspory kulturního domu.

Původní kulturní dům byl na přelomu 80. a 90. let 20. století rekonstruován. Vzniklo hlediště, jeviště se zázemím, kinokavárna, klubovny a kotelna. Stavba byly poplatná době a obvodové zdi nejsou izolovány a tudíž dochází ke ztrátám tepla. Navrhované řešení vyžaduje výměnu oken a dveří, zateplení obvodového pláště a úpravu kotelny.

Předpokládaný rozpočet: 8 000 000,- Kč, realizace 2016 – 2018, prostředky dotační a vlastní.

3.1.4.2. Realizace vytápění budovy Muzeum vystěhovalectví

Z důvodů vysoce neefektivního systému vytápění v budově Muzea vystěhovalectví byla budova již v r. 2013 odpojena od původního systému vytápění z Hasičského domu. Vzhledem k tomu, že v budově se nachází velké množství historických dokumentů a materiálů, které můžou být nestabilní teplotou poškozeny, je nutné v budově opět zavést systém vytápění.

Předpokládaný rozpočet: 110 000,- Kč, realizace 2016 – 2017, prostředky vlastní.

3.1.4.3. Revitalizace a dovybavení prostor obecní knihovny

Prostory obecní knihovny jsou nadále možností, jak přinést knihu k rukám čtenářů i v této moderní době. Obecní knihovna je zařízena nábytkem, který byl pořízen z bývalých prostor školky, další kusy jsou dokupovány postupně. Stávající kapacita regálů na knihy je nedostatečná.

Předpokládaný rozpočet: 50 000,- Kč, realizace 2015 – 2016, prostředky vlastní.

3.1.4.4. Aktivita: Pořádání tradičních akcí.

Lichnov je znám pořádáním různých akcí, které pořádají jednotlivé spolky nebo obec. Tyto akce bývají hojně navštěvovány nejen místními, ale i občany sousedních obcí a měst. Mezi tradiční akce pořádané obcí jsou Dětské šibřinky (maškarní ples pro děti), Lampiónový průvod (uctění památky osvobození naší obce a státu), Gulášové slavnosti (veřejná soutěž o nejlepší guláš), Den obce (den plný soutěží a muziky), Pochod okolo Lichnova (turistická procházka se soutěžemi), Rozsvícení vánočního stromu (adventní koledy a rozjímání u stromečku). Naší obcí již dlouhá léta projíždí Ponny expres. Pro děti zavést akci Pohádkový les. Další akce pořádají spolky z Lichnova a i ty mají pevné místo v kalendáři a jsou hojně navštěvovány.

Předpokládaný rozpočet: 300 000,- Kč, realizace každoročně, prostředky vlastní.

3.1.4.5. Aktivita: Podpora spolkového života.

V obci působí několik spolků. Jejich činnost pokrývá skoro celou škálu činností, které se na vesnici vyskytují. Zaměřují se nejen na mládež, ale starají se i o bezpečnost ve vesnici a i o její okolní krajinu.

Předpokládaný rozpočet: 250 000,- Kč, realizace každoročně, prostředky vlastní.

3.1.4.6. Aktivita: Pořízení mikrobusu.

Obecní úřad, místní spolky jakož i ZŠ a MŠ v současné době postrádají schopnost zajišťovat levně a operativně přepravu menšího počtu osob. Za tím účelem by byl pořízen mikrobus, který by byl k dispozici uvedeným subjektům a to na podporu jejich činnosti.

Předpokládaný rozpočet: 250 000,- Kč, realizace 2016, prostředky vlastní.

3.1.5. Opatření: Obnova a údržba krajiny a vzhledu obce.

Cíl: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných částí.

3.1.5.1.Aktivita: Údržba a obnova veřejné zeleně.

Je nutné zlepšit stav parků v centru obce. Stromy (hlavně lípy) jsou napadeny jmelím, prosychají a ve vnitř zahnívají. Pro zlepšení vzhledu je nutné některé stromy pokácet, odstranit pařezy a osadit zpět stromy, které jsou v naší obci typické. V ostatních částech obce odstraňovat keře, větve a stromy okolo silnice III třídy a okolo místních komunikací tak, aby nebránily v jízdě vozidlům a chůzi pěším. Provádět nové výsadby stromů v místech tomu vhodných, zejména okolo místních komunikací.

Předpokládaný rozpočet: každoročně 50 000,- Kč, prostředky vlastní.


 

 

5. Rozpočet.

 

 

Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 18,5 mil. Kč. Investice na podporu rozvoje obce jsou v současnosti naplánovány do roku 2018. Financování investic silně závisí na získávání dotací na jednotlivé aktivity. Obec Lichnov bude až do roku 2020 splácet úvěr bance a SFŽP ve výši cca 2,76 mil. Kč, který se týká vybudování kanalizace a ČOV v obci a projektu „Energetické úspory ZŠ a MŠ“.

V současné době hrozí, že obec bude povinna vrátit část dotace za nedodržení podmínek projektu kanalizace a vybudování ČOV v obci.


 

V Lichnově 18.6.2015.


 

Tento Rozvojový dokument obce Lichnov byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.6.2015 usnesením č. 9/4


Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2014 – 2017 - archív