Navigace

Obsah

Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2019 – 2025


Rozvojový strategický dokument obce Lichnov

Obsah:

1. Základní údaje o obci Lichnov………………………………………3

1.1. Historie obce………………………………………………….3

2. Současnost obce……………………………………………………..4

2.1. Poloha obce……………………………………………..…...4

2.2. Infrastruktura………………………………………………...4

2.3. Památky, významná místa, cestovní ruch……………………5

2.4. Demografické poměry……………………………………….6

3. SWOT analýza………………………………………………………6

4. Prioritní oblasti, cíle, opatření……………………………………….7

4.1. Prioritní oblast 1.: Infrastruktura…………………………….7

4.2. Prioritní oblast 2.: Předškolní a základní školství……………9

4.3. Prioritní oblast 3.: Kvalita života, sport, kultura, volný čas…10

5. Rozpočet…………………………………………………………….12

*********************************************************************************************************

 

1. Základní údaje o obci Lichnov

 

Název: Obec Lichnov

 

Adresa: Lichnov 90, 742 75 Lichnov

 

IČO: 00298115

 

DIČ: CZ00298115

 

Zastupitelstvo: 15 členů

 

Rada: 5 členů

 

Statutární zástupce: Ing. Aleš Mičulka – starosta

 

Telefon: 556855017 

 

e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz

 

www stránky: www.lichnov.cz

 

ZUJ: 599603

 

Katastrální výměra: 12,1 km2

 

Počet obyvatel k 1.1.2019: 1578

 

Základní a mateřská škola: ANO

 

Pošta: ANO

 

Zdravotnické zařízení: ANO

 

Vodovod: ANO

 

Kanalizace: ANO

 

Plynofikace: ANO

 

Internet: ANO

 

Kabelová televize: ANO

 

Knihovna: ANO

 

1.1. Historie obce

Lichnov vznikl koncem 13. století jako typicky kolonizační ves lánového typu. Zakládací listina fojta Heřmana (údajně z roku 1293) se nedochovala a musíme vycházet z výsadní listiny fojta Pavla Kyče z roku 1539, která se na ni odvolává. Dle této listiny vydal původní privilegium fojtu Heřmanovi hrabě Jindřich z Příbora, jehož působnost na šostýnském panství a po smrti jeho otce Franka i na hukvaldském panství je doložena léty 1277 až 1307.

 

Z výsadní listiny fojta Pavla Kyče z roku 1539 vyplývá, že obec vznikla na polomu od potoka Lubiny až po „hranice vernyřovské“ a měla 70 lánů. Uvedená listina poskytovala fojtovi dva lány půdy a nadto možnost mít „svobodný mlýn moučný o dvou kolech, a když toho bude potřeba, může míti kováře, pekaře, řezníka, ševce, a ze soudů třetí peníz a vrchnosti dva“.

 

Úlevy, které poskytovala vrchnost fojtovi, se pochopitelně nevztahovaly na ostatní obyvatele obce. Ti byli povinni na kopřivnickém dvoře „konat roboty pěšky i koňmi a vše, co bylo třeba“. Orali, seli, vyváželi hnůj, sváželi z polí a sekli louky. K práci museli používat své pluhy.

 

Ani revoluční změny v roce 1848 a dalších letech nepřinesly obyvatelům očekávanou úlevu. Byly sice zrušeny robotní povinnosti, ale půdu, na které pracovali, museli od vrchnosti odkoupit. Při opakujících se letech neúrody se chudší obyvatelé zadlužili, nestačili splácet, a proto prodávali půdu bohatším vlastníkům a stávali se z nich domkaři nebo si hledali obživu mimo zemědělství. Na přelomu 19. a 20. století se obec začíná měnit z čistě zemědělské vesnice na vesnici sociálně diferencovanou.

 

Po osamostatnění Československa a návratu vojáků z front a legií dochází k postupnému rozvoji. Ten je zbrzděn nástupem nacizmu. 23. září 1938 je vyhlášena mobilizace ( z Lichnova nastoupilo 126 záložníků ) a 30. září bylo odevzdáno Československé vládě rozhodnutí o vydání Sudet Němcům. 11. října 1938 vstoupila německá vojska do Lichnova. Půl obce bylo v Sudetech a půl v Československu. Osvobození Lichnova proběhlo 6. května 1945 Rudou armádou.

 

Období po II. světové válce je charakterizováno budovatelským nadšením, jako první je postavena Hasičský dům. Kvůli plánované vodní nádrži, kdy celá dolní část obce měla být zatopena dochází k úbytku občanů. Naopak s otevřením dolů ve Frenštátě a s plánovanou výstavbou bytů pro horníky mělo dojít k nárustu obyvatel na 2500. Ani jeden projekt se nerealizoval.

2. Současnost obce

2.1. Poloha obce

Obec Lichnov, obklopená věncem kopců a strání, se rozprostírá v malebném údolí Lichnovského potoka (někdy také zvaného „Javornička“ podle jeho prameniště na svazích Velkého Javorníka), který se vlévá na severním okraji obce do řeky Lubiny. V jižní části katastru obce se nacházejí osady Horečky a Daremní, v západní části osady Zadky a Kúty.

Katastr obce sousedí na severu s Kopřivnicí a Vlčovicemi, na východě s  Tichou a Frenštátem, na jihu s Bordovicemi a na západě s Veřovicemi, Ženklavou a Štramberkem.

Část obce ( Horečky a Daremní ) je součástí velkoplošně chráněného území – CHKO Beskydy. Převážná část katastru je součástí přírodního parku Podbeskydí.

Rozloha: 1210 ha

Nadmořská výška: 454 m.n.m.

Výměra zemědělské půdy: 753 ha


 

2.2.Infrastruktura

Obcí prochází páteřní komunikace III/4865. Kolem komunikace je z 2/3 vybudován souvislý chodník. Katastrem obce prochází silnice I/58, která je významným dopravním tahem Moravskoslezského kraje. Další významnou silnicí je silnice II/483, která obec spojuje s Novým Jičínem. V obci se nacházejí místní komunikace v délce cca 15 km, většinou s asfaltovým povrchem. Mezi významné místní komunikace lze zařadit komunikaci mezi Štramberkem a Lichnovem, která je využívána jako dopravně příznivější spojení se Štramberkem a Kopřivnicí.


 

Železnice.

Katastrem obce prochází jednokolejná železniční trať. Tato trať má pro obec malý význam z důvodů absence zastávky.

Vodovod.

Obec Lichnov je zásobována pitnou vodou z několika zdrojů. Převážná část obce je zásobována pitnou vodou z přivaděče Nová ves – Čeladná – Červený kámen, na který je napojen místní vodovod ve správě SmVaK. Dalším významným vodovodem je obecní Pračkový vodovod, který zásobuje zhruba 100 nemovitostí. Občané u Bordovic jsou zásobováni vodou z vodovodu Bordovice. Část občanů využívá k zásobení vodou své studny.

Kanalizace.

Do roku 2011 měla obec jednotnou kanalizaci se zaústěním stok do místního toku. Od listopadu 2011 je v obci vybudována a zprovozněna nová kanalizace s čistírnou odpadních vod. Na novou čistírnu je napojena i obec Bordovice.

Zásobování teplem.

V devadesátých letech minulého století byla obec Lichnov plynofikována napojením na vysokotlaký plynovod Štramberk – Frenštát pod Radhoštěm. Část obyvatelstva využívá k topení lokální topeniště na pevná paliva nebo el. energii.

Telekomunikace a radiokomunikace

Telefonické a datové služby jsou v obci poskytovány operátory, kteří mají platnou licenci na území ČR. Televizní, rozhlasové vysílání a internetové služby jsou v obci šířeny i prostřednictvím kabelové televize, která je v obci zavedena a je v majetku obce.

Komunální odpad.

Směsný komunální odpad je z Lichnova odvážen na skládku odpadů ASOMPO a.s., Životice u Nového Jičína. V obci jsou na určených místech kontejnery na tříděný odpad ( papír, plast, sklo, kovové obaly, textil, bioodpad) a sběrná místa odpadu určeného na zpětný odběr ( elektrozařízení, tonery…). Nebezpečný a velkoobjemový odpad je z obce odvážen pravidelným mobilním svozem.

2.3. Památky, významná místa, cestovní ruch.

V seznamu kulturních památek jsou zapsány kostel sv. Petra a Pavla z roku 1794, sloup se sochou P. Marie z roku 1771, pod Oklukem a Boží muka u Frenštátu pod Radhostěm. V kostele sv. Petra a Pavla je hlavní dřevěný oltář z roku 1665, který je také chráněnou památkou. Kostel byl v roce 2012 vymalován a byla opravena venkovní fasáda. Dalšími dochovanými památkami místního významu jsou kříže a socha sv. Isidora v krajině. Mezi památky je možno zahrnout i některé staré domy a hřbitov.

Obec Lichnov i když leží v blízkosti Beskyd nepatří rekreace a cestovní ruch k důležitým funkcím obce. V obci se nachází jen několik ubytovacích lůžek v soukromých nemovitostech. Jako významný prvek cestovního ruchu je možno považovat Muzeum obce a vystěhovalectví do Ameriky. Kde se návštěvníci seznámí s historií obce a rodokmeny významných rodin a zmapováním osudů vystěhovalců do Ameriky nejen z Lichnova, ale i z širokého okolí. Hledat své předky zde často přijíždějí potomci vystěhovalců z USA.

 

2.4. Demografické poměry

Obec Lichnov se nachází ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm. Počet obyvatel se postupně zvyšuje. K 1.1.2019 byl počet obyvatel 1578. Obec má další potenciál ke zvyšování počtu obyvatel. Má zpracovaný územní plán, kde jsou určeny pozemky pro další výstavbu rodinných domů. Taktéž je v obci dostatek neobydlených nemovitostí, které jsou nabízeny k prodeji.

Občanská vybavenost

V obci jsou vybudovány tyto objekty, které slouží široké veřejnosti:

Obecní úřad s poštou, Kulturní dům s hostincem, Moštárna, Hasičský dům, Kostel sv. Petra a Pavla, Hřbitov, Víceúčelové sportovní hřiště, Fotbalové hřiště, Základní a mateřská škola, kanalizace s ČOV, obecní Pračkový vodovod, Kuželna, Myslivecká chata.

Život v obci

V obci působí tyto spolky a občanská združení:

Hasiči, Myslivci, Jednota Orel, Zahrádkáři, Včelaři, Oddíl kopané, Motoveterán klub, Tojstoráci, Klub důchodců.

Obec pořádá ve spolupráci se spolky a občany tyto akce: Lampiónový průvod k uctění památky osvobození, Den obce, Gulášové slavnosti, Pochod okolo Lichnova, Rozsvěcování vánočního stromu, Dětský maškarní ples, cyklistický závod žen Gracie.

Další společenské, kulturní a sportovní akce pořádají jednotlivé spolky. Například Pálení metel – hasiči, Střelby ze vzduchovky – myslivci, Tojoslavy – Tojstoráci, fotbalová utkání – oddíl kopané, Mikulášská nadílka – Jednota Orel, kuželkářská liga – Jednota Orel, sraz historických vozidel – Motoveteráni, plesy a další akce.

Zastupitelstvo

Obec má 15 členné zastupitelstvo a zřízenou radu obce o 5 členech. Starostou je od listopadu 2018 Ing. Mičulka Aleš. Při zastupitelstvu jsou zřízeny finanční a kontrolní výbor. Při radě obce jsou zřízeny komise služeb, kulturní komise, finanční komise a komise pro rozvoj a estetizaci obce.

3. SWOT analýza

Silné stránky

obec leží v klidné části Podbeskydí

Základní a mateřská škola

Občanská vybavenost

Obchody se základním zbožím

Pohostinství

Autobusová dostupnost

Připojení k televizi a k internetu

Nakládání s komunálním odpadem

Blízkost měst s významnými zaměstnavateli

Spolková činnost


 

Slabé stránky

energeticky náročné budovy

vybavení školy a školní jídelny

chybějící chodníky podél komunikací

zhoršující se stav místních komunikací

malá podnikatelská aktivita v obci

zastaralé veřejné osvětlení

zastaralé potrubí v části Pračkového vodovodu


 

Příležitosti

modernizace vybavení školy

rekonstrukce místních komunikací

výstavba nových rodinných domů

znovuobydlení stávajících prázdných domů

dobudování chodníků

využívání dotací

rozšíření vodovodu a kanalizace

spolupráce s městy a obcemi mikroregionu Frenštátsko

spolupráce s městy a obcemi MAS Lašsko

rozšíření služeb v nakládání s komunálními odpady

podpora spolkového života

podpora dětí a seniorů


 

Hrozby

nárůst kriminality

ubývání pracovních příležitostí

stárnutí populace

konflikty související s životem mladistvých

nedostatek grantů na plánované projekty


 

4. Prioritní oblasti, cíle, opatření

4.1. Prioritní oblast 1 : Infrastruktura

1.1. Cíl: Zlepšení stavu technické infrastruktury

1.1.1. Opatření: Zlepšení dopravní infrastruktury

1.1.1.1. Aktivita: Opravy místních komunikací

Místní komunikace MK tř. II Lichnov – Štramberk je vlivem sedání podloží a vlivem zvýšené dopravy na několika místech zvlněná. Na komunikaci provádět nutné opravy. Ve směru od Štramberku před vjezdem do obce snížit rychlost vozidel buď za pomocí technických opatření nebo pomocí značek a radarů. Na komunikaci umístit dopravní značení upozorňující na stav vozovky a dopravní značení omezující dopravu.

Předpokládaný rozpočet: 100000,- , plánovaný rok realizace 2020, hrazeno z vlastních zdrojů


 

U místních komunikací MK tř. III provádět opravy podle důležitosti komunikace, stavu povrchu ( seznam komunikací a jejich popis je uveden v Pasportu místních komunikací obce Lichnov ). Postupně provádět opravy MK s asfaltobetonovým povrchem, ale zasažených uložením sítí ( kanalizace, plyn, kabelové rozvody )

Předpokládaný rozpočet: každoročně 1500 000,- , hrazeno z vlastních zdrojů, hledat možnosti dotací


 

1.1.1.2. Aktivita: Výstavba místních komunikací

Podél páteřní komunikace III/4865 chybí dobudovat chodník v délce cca 1100 m. Jedná se o část chodníku od zastávky Zemanův most po katastrální hranici Bordovic.

Předpokládaný rozpočet: 12 000 000,- , realizace od roku 2020 dle finančních možností a vypsání dotačních titulů.

Vypracovat projektové dokumentace na chodníky od Hasičského domu do lokality Ráj a od zastávky U Přibylů po kruhový objezd ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Předpokládaný rozpočet: 600000,-, vlastní zdroje, termín do roku 2022

Vybudování přístupu pro obyvatele a majitele nemovitostí u Bordovic. V současné době zde není kvalitní přístup a musí se využívat komunikace z Bordovic. Zde však nejsou vyjasněny majetkové vztahy. Obec Lichnov vykoupí pozemky pro místní komunikaci ve směru od Lichnova a následně cestu opraví.

Předpokládaný rozpočet: 1 500 000,-, prostředky vlastní, termín 2021

 

1.1.1.3. Aktivita: Opravy mostů a lávek.

Mosty a lávky v obci jsou po revizi zařazeny do kategorií podle jejich stavu. Větší část mostů a lávek vyžaduje stavební údržbu. Dva mosty se však musí zbourat a postavit nové a dalších pět potřebuje větší rekonstrukci. Na akce se musí vypracovat projektové dokumentace.

Předpokládaný rozpočet: 15 000 000,- , postupná realizace od roku 2019 do 2025, prostředky vlastní a dotační.


 

1.1.2. Opatření: Zlepšení vodovodní a kanalizační infrastruktury.

1.1.2.1. Aktivita: Zlepšení jakosti vody v obecním vodovodu.

Část potrubí ( 800 m ) obecního vodovodu je ještě původní. Jedná se o litinu, která však už uvolňuje větší množství železa do vody a zhoršuje kvalitativní požadavky na pitnou vodu. Je proto nutno nahradit stávající potrubí z litiny materiálem PVC nebo provést ochranné ošetření stěn litinového potrubí tak aby nedocházelo k usazování usazenin a uvolňování železa.

Předpokládaný rozpočet: 2500,- až 3500,- za běžný metr, realizovat v roce 2021, prostředky vlastní.


 

1.1.2.2. Aktivita: Rozšíření kanalizace.

V roce 2011 byla vybudována zcela nová splašková kanalizace a ČOV. Do projektu však nebyly zahrnuty všechny nemovitosti, když byly v dosahu hlavního řádu. Zejména se jedná o lokalitu Ráj ( 10 domů ), kde občané mají septiky nebo domácí ČOV. Došlo by k vybudování páteřních stok s odbočkami po hranice soukromých pozemků.

Předpokládaný rozpočet: 1000,- za běžný metr, realizace v roce 2022, prostředky vlastní a využití dotace.


 

1.1.3. Opatření: Veřejného osvětlení.

1.1.3.1. Aktivita: Zlepšení el. náročnosti veřejného osvětlení.

Veřejné osvětlení je v obci složeno z několika druhů svítidel. Od modernějších až po zastaralé svítidla, které jsou ve většině. Při revitalizaci osvětlení by stávající svítidla byla nahrazena moderními s nižšími energetickými nároky. V místech kde el.vedení ke svítidlům je složeno z neizolovaných vodičů, by byly tyto vodiče nahrazeny kabely. Došlo by také k doplnění svítidel a to tak aby osvětlení splňovalo dané normy.

Předpokládaný rozpočet: 3 000 000,- Kč, realizace 2019 - 2021, prostředky vlastní a dotační.


 

1.1.3.2. Aktivita: Vybudování nového osvětlení.

Zadky a Kuty – místní části Lichnova, dosud nejsou osvětleny veřejným osvětlením. Pro tyto části Lichnova se musí vypracovat projekt a následně realizovat výstavbu.

Předpokládaný rozpočet: 1 500 000,- realizace 2021-2022, prostředky vlastní


 

1.1.4. Opatření: Zlepšení nakládání s odpady.

1.1.4.1. Aktivita: Sjednocení vzhledu sběrných míst.

Separovaný odpad se třídí v domácnostech a shromažďuje v kontejnerech příslušné barvy, pro plasty je zaveden pytlový sběr. Nově v roce 2019 přibylo třídění kovových obalů. Kontejnery jsou umístěny v obci ve skupinách. Vzhled jednotlivých míst je různý. Navrhnout jednotný vzhled sběrných míst, podle již realizovaných sběrných míst.

Předpokládaný rozpočet: 70000,- Kč, realizace průběžně 2019 -2022, prostředky vlastní.

 

1.1.4.2. Aktivita: Dobudování sběrného dvora.

V současné době je v areálu obecního skladu místo zpětného odběru elektrozařízení, sběrné místo velkoobjemového odpadu, dřevěného odpadu a kovového odpadu. Pro zefektivnění procesu třídění a nakládání s odpadem je nutností dobudování tohoto malého sběrného dvoru. Tím se zvýší komfort pro občany, výtěžnost procesu třídění a ulehčí se životnímu prostředí. Součásti projektu je zakoupení vhodné skladovací technologie a úprava venkovních ploch.

Předpokládaný rozpočet: 1500000,- Kč, realizace 2020-2023, prostředky dotační a vlastní.


 

4.2. Priorita oblast 2: Předškolní a základní školství.

2.1. Cíl: Zvýšení počtu žáků ve škole a školce.

2.1.1. Opatření: Revitalizace školních budov.

2.1.1.1. Aktivita: Rekonstrukce učeben a souvisejících prostor.

V učebnách se nacházejí původní podlahové krytiny ( linoleum ), které je již popraskáno a tím dochází k horšímu čištění a hromadění bakterií v těchto spárách. Rovněž el. rozvody a rozvody topení jsou původní. Postupně jednotlivé učebny rekonstruovat, od výměny rozvodů, přes nové omítky až po výmalbu.

Předpokládaný rozpočet: 400000,- na učebnu, realizace v letech 2020 – 2025, prostředky vlastní.


 

2.1.1.2. Aktivita: Rekonstrukce školní jídelny.

Školní jídelna je původní z 80. let. Docházelo v ní jen k opravám a nákupům nefunkčního vybavení. Jídelna musí projít rekonstrukcí jak stavební části tak technologické. Započne se v roce 2019 a to zakoupením nového konvektomatu.

Předpokládaný rozpočet: 3 000 000,-, realizace postupně 2019 -2022, prostředky vlastní, dotačních


 

2.1.1.3. Aktivita: Parkoviště pro zaměstnance školy.

Část zaměstnanců školy dojíždí do zaměstnání z okolních města a obcí osobními automobily. Také se zvýšila přeprava žáku do školy rodiči. Vznikají tak problémy s parkováním a nepřehledné situace s reálnou možností úrazu dětí i dospělých. Proto v prostoru mezi jídelnou a školou se vybudují parkovací místa a u školy ( vedle venkovních tepelných čerpadel) místa pro nástup a výstup dětí.

Předpokládaný rozpočet: 1 500 000,- realizace 2020 -2021, prostředky vlastní


 

4.3. Prioritní oblast 3: Kvalita života, sport, kultura, volný čas.

3.1. Cíl: Zlepšení podmínek pro společenský, kulturní a sportovní život obyvatel.

3.1.1. Opatření: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity.

3.1.1.1. Aktivita: Zateplení tribuny na fotbalovém hřišti.

Tribuna fotbalového hřiště pochází z 60. a 70. let 20. století. V nedávné době došlo k částečnému zateplení stropu a výměně oken. Zbytek obvodového pláště je původní a dochází zde k velkým ztrátám energie. Navržené opatření vychází z výměny zbývajících stavebních otvorů a zateplení obvodového pláště. Jako podpůrné řešení úspor plynu na vytápění je i výměna stávajícího kotle za nová např. kondenzační.

Předpokládaný rozpočet: 800000,- Kč, realizace 2021 – 2022, prostředky vlastní.


 

3.1.3. Opatření: Obnova drobných památek na území Lichnova.

3.1.3.1. Aktivita : Oprava sochy Panny Marie na Okluku.

Tato socha, zapsána v seznamu kulturních památek, stojí vedle silnice I. třídy a je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednáme o převod do majetku obce. Socha je poškozena povětrnostními vlivy a vandalizmem.

Předpokládaný rozpočet: 100000,- Kč, realizace 2020, prostředky – z ministerstva kultury.


 

3.1.4. Opatření: Rozvoj Kultury

3.1.4.1. Aktivita: Rekonstrukce kulturního domu.

Původní kulturní dům byl na přelomu 80. a 90. let 20. století rekonstruován. Vzniklo hlediště, jeviště se zázemím, kinokavárna, klubovny a kotelna. Součástí kulturního domu je i restaurace a kotelna .Postupně každý rok provést opravy a vylepšení stávajícího stavu. Budou vyměněny okna za plastová opraveny záchody u šaten a za jevištěm. Modernizována kuchyně restaurace a kuchyňky vedle sálu.

Předpokládaný rozpočet: 2 000 000,- Kč, realizace 2019 – 2022, prostředky dotační a vlastní.


3.1.4.2. Aktivita: Pořádání tradičních akcí.

Lichnov je znám pořádáním různých akcí, které pořádají jednotlivé spolky nebo obec. Tyto akce bývají hojně navštěvovány nejen místními, ale i občany sousedních obcí a měst. Mezi tradiční akce pořádané obcí jsou Dětské šibřinky ( maškarní ples pro děti ), Lampiónový průvod ( uctění památky osvobození naší obce a státu), Gulášové slavnosti ( veřejná soutěž o nejlepší guláš ), Den obce ( den plný soutěží a muziky ), znovu objevený Pochod okolo Lichnova ( turistická procházka se soutěžemi ), Rozsvícení vánočního stromu ( adventní koledy a rozjímání u stromečku ). Další akce pořádají spolky z Lichnova a i ty mají pevné místo v kalendáři a jsou hojně navštěvovány.

Předpokládaný rozpočet: 300000,- Kč, realizace každoročně, prostředky vlastní.

3.1.4.3. Aktivita: Podpora spolkového života.

V obci působí několik spolků. Jejich činnost pokrývá skoro celou škálu činností, které se na vesnici vyskytují. Zaměřují se nejen na mládež, ale starají se i o bezpečnost ve vesnici a i o její okolní krajinu.

Předpokládaný rozpočet: 250000,- Kč, realizace každoročně, prostředky vlastní.


 

3.1.5. Opatření: Obnova a údržba krajiny a vzhledu obce.

Cíl: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných částí.

3.1.5.1.Aktivita: Údržba a obnova veřejné zeleně.

Je nutné zlepšit stav parků v centru obce. Stromy ( hlavně lípy ) jsou napadeny jmelím, prosychají a ve vnitř zahnívají. Pro zlepšení vzhledu je nutné některé stromy pokácet, odstranit pařezy a osadit zpět stromy, které jsou v naší obci typické. V ostatních částech obce odstraňovat keře, větve a stromy okolo silnice III třídy a okolo místních komunikací tak, aby nebránily v jizdě vozidlům a chůzi pěším. Provádět nové výsadby stromů v místech tomu vhodných, zejména okolo místních komunikací.

Předpokládaný rozpočet: každoročně 50000,- Kč, realizace 2019 - 2025 , prostředky vlastní.


 

5. Rozpočet.

Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 24,5 mil. Kč. Investice na podporu rozvoje obce jsou v současnosti naplánovány do roku 2025. Financování investic silně závisí na získávání dotací na jednotlivé aktivity. Obec Lichnov bude až do roku 2020 splácet úvěr bance a SFŽP ve výši cca 2 mil. Kč, který se týká vybudování kanalizace a ČOV v obci.


 

V Lichnově 11.3.2019.


 

Tento Rozvojový dokument obce Lichnov byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.3.2019 usnesením č. 9/3 .


Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2014 – 2017 - archív
Rozvojový strategický dokument obce Lichnov na roky 2015 – 2018 - archív