Navigace

Obsah

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 8. a 9.10.2021


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky dne svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá

v pátek   08. 10. 2021     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 09. 10. 2021     od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost v Lichnově – budova kulturního zařízení č.p. 40  (jeden volební okrsek)

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost o vystavení voličského průkazu s podává v místě trvalého pobytu žadatele, podáním v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče, s doručením úřadu do 1. října 2021. Osobně lze o voličský průkaz žádat do 6. října 2021 do 16,00 hodin.

Hlasování do přenosné volební schránky   

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Více informací: www.mvcr.cz/volby

Žádosti ke stažení

Žádost o vydání voličského průkazu (38.5 kB)

Plná moc k převzetí voličského průkazu (34.5 kB)

 

Informace o sídle a počtu volebních okrsků (251.95 kB)

Stanovení minimálního počtu členů volební okrskové komise (228.97 kB)


 

 

Kontaktní osoba Obecního úřadu Lichnov pro volby

Monika Kutáčová, odborný referent
tel. 556 855 017; e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz