Navigace

Obsah

Výsledky voleb do zastupitestev krajů

Volby 2020 do zastupitelstev krajů

 
DNY VOLEB:
 
V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 – proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
 
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020 ihned po uzavření volebních místností.

Stanovení minimálního počtů členů volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Žádost o voličský průkaz

Plná moc


KDO MŮŽE VOLIT:

 
Právo volit na území České republiky do zastupitelstev krajů má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
 

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu) a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9. 2020, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Lichnov 90) je zapsán ve stálém seznamu voličů, a tudíž může své volební právo uplatnit.
 
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
 
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné v kanceláři podatelny. Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod.
 
Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby – voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.
 
Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územím obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.
 
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
 

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:
 

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem. Hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz , případně hlásit na tel.: 556 855 017, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
 
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
 
Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
 
HLASOVACÍ LÍSTKY:
 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:
 

•    Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů - www.mvcr.cz>
•    Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

•    Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně   některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
 

 


 

 

Kontaktní osoba Obecního úřadu Lichnov pro volby

Monika Kutáčová, odborný referent
tel. 556 855 017; e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz